Sovetskaya - Coalition heavy guns satellite

Coalition space defence satellite in Sovetskaya system.