Anthem - Tyrant Mine (Grandmaster 1) - Ranger

Anthem - Tyrant Mine (Grandmaster 1) - Ranger


This time in english.